+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

UNO

UNO heeft een grote diversiteit aan projecten gerealiseerd; van stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en concepten voor de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot woningbouw, zorg, renovatie en restauratie van gebouwen.

Het bureau is gespecialiseerd in woon-zorgconcepten en het verbeteren van de leefomgeving op wijkniveau. UNO werkt voor ondermeer gemeentes, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, zorginstellingen en ook particulieren. Maatschappelijke betrokkenheid is kenmerkend voor de bureaufilosofie. De ontwerpteams hebben ervaring met complexe opgaven en met inspraak van bewoners(-organisaties), wijkregisseurs, corporaties en gemeenten. In alle projecten wordt aandacht besteed aan de inpassing in bestaande structuren, de menselijke maat, veiligheid en leefbaarheid.

English

The office is specialized in residential care concepts and improving the living environment at the neighborhood level. UNO works for municipalities, housing corporations, developers, healthcare institutions and private individuals. Social involvement is characteristic of the office philosophy. The design teams have experience with complex assignments and with the participation of residents (organizations), district directors, corporations and municipalities. In all projects, attention is paid to the integration into existing structures, the human dimension, safety and quality of life.